Angel – Gone

2014
Holz mit Kupfer
Objekt 80 x 15 cm